XXL flessen!

Wedstrijdreglement

Jägermeister Tapmachine actie Dirck3,

Wedstrijd met aankoopverplichting

Oktober 2023

 

 1. Deze wedstrijd bij Dirck3, is een wedstrijd met aankoopverplichting georganiseerd door Jägermeister. De deelnemers moeten een fles Jägermeister met inhoud van 0.70L of 1 liter aankopen om met hun bon mee te kunnen doen met de actie. Deelname aan de actie gaat via de website: https://www.dirckiii.nl/jagermeister-winactie
 2. Deelnemen aan deze wedstrijd impliceert dat onderhavig reglement, zonder beperkingen wordt aanvaard.
 3. De wedstrijd staat open voor iedere persoon met woonplaats in Nederland. Deelname aan de wedstrijd kan enkel en alleen via het invullen van de gegevens op  https://www.dirckiii.nl/jagermeister-winactie  van 1 oktober t/m 31 oktober 2023. De deelnemer moet op de dag van deelname aan de wedstrijd minimaal 18 jaar oud zijn. Er zal geen rekening gehouden worden met inschrijvingsformulieren ingevuld met verkeerde naw gegevens. De inschrijving is beperkt tot één deelname per persoon.
 4. De medewerkers en personeelsleden van Dirck3 en Jägermeister, alsook de juryleden van deze wedstrijd, zijn uitgesloten van deelname.
 5. De deelnemers zijn er zich volledig van bewust en aanvaarden het feit dat de mogelijkheid om prijzen te kunnen behalen afhankelijk is van een loting. De prijs is persoonsgebonden en kan niet doorgegeven of verkocht worden aan derden.
 6. Er worden vier Jägermeister tapmachines verloot, iedere winnaar heeft recht op één tapmachine.
 7. De beslissing van de jury, bestaande uit werknemers van Dirck3, betreffende de winnaars is onherroepelijk en kan niet ter discussie worden gesteld.
 8. De winnaars gaan ermee akkoord dat hun naam gepubliceerd kan worden voor doeleinden in verband met deze wedstrijd.
 9. De winnaar zal persoonlijk bericht krijgen te laatste op 7 november 2023.
 10. Binnen de twee maanden die volgen op het afsluiten van de wedstrijd, zal Dirck3.:
 11. hetzij de uitgereikte prijzen ter beschikking stellen aan de winnaars.
 12. hetzij de prijzen onmiddellijk naar de winnaars verzenden.
 13. Deze termijn is louter indicatief. Het overschrijden van deze termijn kan geen aanleiding geven tot klachten.
 14. Geen enkele prijs zal buiten de grenzen van dit land toegekend, uitgevoerd of toegestuurd worden. De prijs is een Jägermeister tapmachine t.w.v. 229,99 euro. De prijs kan in geen geval worden ingeruild tegen haar waarde in speciën.
 15. Elke vraag of klacht betreffende het verloop van de wedstrijd en/of de toekenning van de prijs zal per schrijven, binnen de 7 kalenderdagen volgend op de afsluiting van de wedstrijd waarover de vraag of klacht handelt, moeten worden verstuurd naar het volgende adres: Maxxium te Koivistokade 62, 1013 BB Amsterdam. In geen enkel geval zullen de klachten mondeling of via telefoon behandeld kunnen worden. Klachten die na het verstrijken van de termijn niet schriftelijk toegekomen zijn, zullen niet worden weerhouden.
 16. Dirck3 zal de gegevens van de deelnemers behandelen overeenkomstig de voorwaarden op het deelnemingsformulier en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dirck3 zal deze persoonsgegevens enkel gebruiken om de winnaar te bepalen en deze hiervan op de hoogte te brengen. De gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt. De deelnemer heeft kosteloos het recht op toegang tot zijn gegevens en kan de verbetering of schrapping ervan vragen per schrijven naar Flemingweg 3b 2408 AV Alphen aan den Rijn.
 17. Deelname aan de wedstrijd brengt met zich mee dat huidig reglement geheel en volledig wordt aanvaard, hierin begrepen de latere beslissingen die Dirck3 en Jägermeister zou nemen in geval van overmacht om een goede uitvoering van de wedstrijd te kunnen verzekeren. Dirck3 en Jägermeister behouden zich tevens het recht voor om de huidige wedstrijd, of een deel ervan, in te korten, uit te stellen, te wijzigen of te annuleren, indien bijzondere omstandigheden dit vereisen. Hiervoor kunnen Dirck3 en Jägermeister niet aansprakelijk gesteld worden.
 18. In geval van overtreden van één van de clausules van dit reglement, poging tot fraude of bedrog zal de prijs die had moeten toegekend worden krachtens dit reglement terug in de wedstrijd komen en de winnaar zal zich niet kunnen beroepen op welk recht dan ook op welk soort winst of prijs dan ook.
 19. Dirck3 en Jägermeister zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen, late leveringen, kosten of schade van welke aard of oorsprong ook, en voortspruitend uit deelname aan deze wedstrijd, toekenning van de prijs, de ontvangst of het gebruik van de prijs en in welke vorm dan ook.
 20. In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Amsterdam bevoegd. Nederlands recht zal van toepassing zijn.