XXL flessen!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Dirckiii

1.         Op het bestellen, bezorgen en ophalen van bestellingen via de WEBSHOP zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

2.         Deze algemene voorwaarden gelden ook voor klanten handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.
3.         De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk afgewezen.
4.         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten, bestellingen en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen DirckIII en de consument. Afwijkingen zijn alléén geldig wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 1: definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.         Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2.         Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3.         Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4.         Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en de ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5.         Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6.         Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7.         Dag: kalenderdag;
8.         Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings  en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9.         Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of de ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 

Artikel 2: Privacy en Veiligheid

1.         Op de verwerking van persoonsgegevens van klanten is het Privacybeleid van DirckIII van toepassing dat u kunt vinden op www.dirckiii.nl/privacyverklaring
2.         Bestellingen plaatsen in de webshop kan alleen indien je een account aanmaakt in de webshop. Om je account te kunnen aanmaken en de functionaliteiten te kunnen leveren, verwerken wij bepaalde persoonsgegevens van je, waaronder je e-mailadres, je wachtwoord en je geboortedatum. Hierdoor kun je gebruik blijven maken van je account en zorgen wij ervoor dat je veilig kunt inloggen. Je kunt alle gegevens die je online bij ons hebt opgegeven op één plek kunt inzien onder “Account" in de webshop. Deze gegevens zijn persoonlijk en wij vragen je hier vertrouwelijk mee om te gaan, in het bijzonder door je email adres en het wachtwoord uitsluitend voor eigen gebruik te hanteren en deze alleen op te slaan op je eigen apparaat. 

Artikel 3: het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. 

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

•          de prijs inclusief belastingen en accijns;

•          de eventuele kosten van aflevering;

•          de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

•          het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

•          de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

•          de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

•          indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

•          de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewenste handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

•          de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

•          de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten en/of diensten. 

Artikel 4: de overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

DirckIII kan zich – binnen de wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien DirckIII op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

Artikel 5: het herroepingsrecht bij levering van producten

1.         Indien je binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling bepaalde producten bij nader inzien toch niet wilt hebben, kunt je deze aan ons retourneren. Gebruik hiervoor het herroepingsformulier welke je hier kunt downloaden. Verder kun je contact op nemen met onze Klantenservice (webshopklantenservice@dirckiii.nl) die je dan het retourproces en geldende voorwaarden nader aan je zullen toelichten. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de originele verpakking en inhoud inclusief het etiket van het product onbeschadigd is. De eventuele kosten voor retourzendingen komen voor jouw rekening.
2.         De ontvangen bestellingen dienen direct op zichtbare defecten worden gecontroleerd. Bij geconstateerde (zichtbare en onzichtbare) defecten dien je na het constateren van die defecten direct te melden bij een van onze medewerkers 

Artikel 6: de kosten in geval van herroeping Indien de consument kiest voor aflevering (retour) van het product in het DirckIII filiaal aan de Johan Huizingalaan in Amsterdam zijn er geen kosten betreffende terugzending verschuldigd. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal DirckIII dit bedrag (minus de eventuele verzendkosten) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. 

Artikel 7: uitsluiting herroepingsrecht

Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door DirckIII alleen worden uitgesloten indien DirckIII dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten die:

•          door DirckIII tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

•          duidelijk persoonlijk van aard zijn;

•          door hun aard niet kunnen worden geretourneerd;

•          snel kunnen bederven of verouderen.

Artikel 8: de prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van prijsfouten, zetfouten of veranderingen in Btw-tarieven en/of accijns. Alle aanbiedingen en/of producten op DirckIII zijn vrijblijvend. DirckIII behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen en/of producten in te trekken. Alle aanbiedingen en/of producten gelden op basis van verkrijgbaarheid. 

Prijswijzigingen en foutieve prijsvermeldingen zijn te allen tijde onder voorbehoud. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn in euro's inclusief BTW en accijns. Deze prijzen worden duidelijk in de webshop aangegeven. De verzendkosten zijn een onderdeel van de koopprijs en worden dan ook voor het sluiten van de overeenkomst duidelijk vermeld. 

De actuele prijs geldt op het moment van afhalen en betalen. Wij kunnen geen verlopen actieprijzen toekennen. Hierdoor kan het voorkomen dat de prijs op het leveringsoverzicht en de prijs bij het afhalen niet overeen komt.

Voor de acties die op de webshop, de website en in de digitale folder op de Website staan vermeld, geldt: Op=Op. Niet het gehele assortiment is verkrijgbaar in de webshop. 

Artikel 9: Leeftijdsgrens

Indien je bij ons een bestelling doet via de webshop, dan dien je eerst een account aan te maken met een email adres, geboortedatum en wachtwoord alvorens je mag afrekenen. Bij de levering van de bestelling zal de bezorger om legitimatie vragen indien twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. De leeftijdscontrole geldt tot in ieder geval tot 25 jaar. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan het minimumleeftijdvereiste is voldaan, is onze bezorger helaas genoodzaakt de bestelling mee terug te nemen, c.q. niet af te geven. Indien de bestelling niet geleverd kan worden omdat niet vastgesteld kon worden dat aan het leeftijdsvereiste is voldaan, zullen annuleringskosten ten bedrage van 10,00 euro in rekening worden gebracht. De reden is dat wij willen ontmoedigen dat minderjarigen toch proberen bestellingen te doen. 

Artikel 10: conformiteit en garantie

DirckIII staat er voor in dat haar producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de (redelijke) eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

Artikel 11: levering en uitvoering

•          Welke levertermijnen en -tijdstippen voor je bestelling gelden, kun je zien bij veel gestelde vragen in de webshop. Wij streven ernaar deze levertermijnen en -tijdstippen te halen, maar we kunnen de momenten helaas niet garanderen. Je kunt ons dus niet aanspreken op een te late levering.
•          Je dient je bestelling binnen 7 dagen na levering op te halen in de geselecteerde winkel. Indien er twijfel is of je voldoet aan de geldende leeftijdseis van 18 jaar, dan dient u zich te legitimeren voordat de bestelling wordt overhandigd. <25? Laat je legitimatie zien.

•          Het is in beginsel niet mogelijk een bestelling te annuleren nadat de bestelling door ons is bevestigd (ontvangst bestelbevestiging via email). 

Artikel 12: betaling

Je kunt de bestelling bij afhalen betalen met bij voorkeur PIN of met de Kadokaart van DirckIII.

Artikel 13: klachtenregeling

DirckIII beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend via webshopklantenservice@dirckiii.nl, nadat de consument het product heeft ontvangen. Bij DirckIII ingediende klachten worden binnen 5 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door DirckIII binnen dezelfde termijn geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien DirckIII en de consument er niet samen uit komen hebben zij beide het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter conform het Nederlandse recht. 

Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de webshop en de website, waaronder die met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij DirckIII en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder onze toestemming de op de website vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik. 

Artikel 15: aanvullende of afwijkende bepalingen

Door de consument ingevoerde gegevens zullen worden opgenomen in een beveiligd bestand, welke zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling/order van de consument. Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om de consument op de hoogte te houden wat betreft de zaken en diensten van DirckIII, wanneer de consument hier geen prijs op stelt, zal dit schriftelijk bevestigd moeten worden aan DirckIII. De verwerking van de gegevens van de consument zal geschieden in overeenstemming met de wet- en regelgeving. DirckIII behoud alle persoonsgegevens voor eigen gebruik en deelt deze niet. DirckIII neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kunnen verkrijgen. Eigendomsrechten met betrekking tot DirckIII, waaronder wordt verstaan; programmatuur, zoekmethoden, tekst, beeld, foto's zijn eigendom van DirckIII. Het is niet toegestaan informatie te kopiëren en/of te bewerken, zonder schriftelijke toestemming van DirckIII. Op alle overeenkomsten, aanbiedingen, bestellingen en producten van DirckIII is het Nederlands recht van toepassing. 

Alle correspondentie met betrekking tot deze leveringsvoorwaarden vindt plaats met DirckIII, Flemingweg 1 te Alphen aan den Rijn of via info@dirckiii.nl. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

Onze producten zijn bestemd voor eindgebruikers en het is niet de bedoeling dat je ze doorverkoopt. Wij behouden ons daarom het recht voor om bestellingen bij twijfel niet uit te leveren of om een maximum te verbinden aan de te bestellen hoeveelheden van bepaalde artikelen. 

Hoewel de applicatie met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voor komen dat kenmerken van producten (prijs, uiterlijk, allergenen vermelding, productinformatie, leveranciersinformatie, alcoholpercentage, volume) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken en kun je geen aanspraak maken op levering op grond van foutief weergegeven informatie. Daarnaast zijn wijzigingen in prijs en/of assortiment en drukfouten voorbehouden.

 Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra je een nieuwe bestelling bij ons plaatst. Je geeft daarmee aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.