XXL flessen!
 • Persoonsgegevens die verkregen worden voor deelname aan winacties zullen uitsluitend gebruikt worden om de winnaar op de hoogte te stellen.
 • Indien je hebt aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen worden je gegevens opgenomen in onze database. Je ontvangt vanaf dat moment onze nieuwsbrieven. Mocht je de nieuwsbrieven niet meer willen ontvangen kun je je eenvoudig uitschrijven via de link onderaan iedere nieuwsbrief.
 • Medewerkers van Dirck3 zijn uitgesloten van deelname aan winacties.
 • Winnaars worden afhankelijk van de winactie via e-mail, telefoon of social media op de hoogte gesteld.
 • De minimale leeftijd voor deelname aan winacties m.b.t. alcoholische dranken is 18 jaar.
 • Over de uitslag en gewonnen prijzen van winacties kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Winacties van Dirck3 op Facebook en/of Instagram worden op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheert door Facebook.
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor andere producten, contant geld, waardecheques, cadeaubonnen of korting en kunnen niet worden geruild.
 • Bij deelname aan winacties wordt automatisch toestemming gegeven aan Dirck3 voor het mogen publiceren van de namen van de winnaar(s).
 • Bij deelname aan deze winactie schrijf je je in voor de Dirck3 nieuwsbrief zodat je altijd op de hoogte bent van de beste (win) acties!.
 • Door deelname aan de winacties van Dirck3 ga je akkoord met onze algemene voorwaarden en het privacy statement.

Algemene voorwaarden
voor het winnen van Bacardi Cocktail Workshop

Deelnemers worden geacht deze algemene voorwaarden (“Algemene voorwaarden”) te hebben aanvaard en ermee akkoord te gaan dat ze zich hieraan moeten houden bij deelname aan deze Promotie. De Promotor behoudt zich het recht voor om deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

1. Promotor

 1. De promotor is DirckIII., met statutaire zetel op Flemmingweg 1, 2408 AV Alphen aan den Rijn, Nederland (“Promotor”).
 2. De Promotor is verantwoordelijk voor alle administratieve aspecten van de Promotie (met inbegrip van het bepalen van de winnaars, het uitreiken van de prijs, technische ondersteuning enz.).
 3. Voor vragen of opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar de Promotor via info@dirckiii.nl.

2. Inschrijvingsperiode

 1. Promotieperiode: inschrijvingen kunnen gedaan worden van 27.07.22 om 00.00.01 uur tot 09.08.22 om 23.59.59 uur (“Promotieperiode 1 NL”)
 2. Inzendingen die vóór de startdatum of na de sluitingsdatum worden ontvangen, zullen niet deelnemen aan de Promotie.

3. Wie kunnen zich inschrijven

 1. Deze wedstrijden (“Promoties”) staan open voor inwoners van Nederland van 18 jaar of ouder.
 2. Onderstaande personen mogen zich niet inschrijven voor of deelnemen aan de Promotie of een prijs winnen: (a) werknemers of vertegenwoordigers van de Promotor en hun eerste- en tweedegraads familieleden, (b) andere personen die direct of indirect verbonden zijn aan de Promotie of de Promotor en hun familieleden, en (c) werknemers van een bedrijf dat actief is in de alcoholische drankensector (en hun eerste- en tweedegraads familieleden).

4. Hoe in te schrijven

 1. Om deel te nemen aan de bovengenoemde Promoties moeten deelnemers (i) een fles Bacardí Carta Blanca, Bacardí Carta Oro, Bacardí Carta Negra, Bacardí Spiced, Bacardi Anejo Cuatro, Bacardi Limon of Bacardí Razz met een halsband van de Promotie aanschaffen, (ii) de website van de Promotie via de QR-code openen en de instructies op de flessenhals of direct op https://www.dirckiii.nl/bacardi-winactie volgen en hun land van verblijf selecteren, en (iii) hun persoonsgegevens invullen en de code invoeren waar aangegeven om een inschrijving te verkrijgen.

5. Beperkingen voor de inschrijving

 1. Deelnemers hebben de verantwoordelijkheid om te verzekeren dat ze de prijs zoals hieronder uiteengezet en in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden kunnen accepteren. In het geval dat een winnaar dit niet kan, behoudt de Promotor zich het recht voor om de prijs aan een andere in aanmerking komende deelnemer te geven met behulp van de methode zoals hieronder uiteengezet in de paragraaf “Selectie van en kennisgeving aan de winnaar” (dit gaat door totdat er een winnaar wordt gevonden die in aanmerking komt en in staat is om de prijs te accepteren).
 2. Onvolledige inzendingen en inzendingen die niet volledig voldoen aan deze Algemene voorwaarden worden gediskwalificeerd en niet geteld.
 3. Er is maximaal één inzending per unieke code toegestaan.

6. Selectie van en kennisgeving aan de winnaar

 1. Geldige inzendingen zullen worden ingevoerd in de onlinedatabase. Voor elke Cocktail Workshop die beschikbaar is, wordt na afloop van de actie een winnaar gekoppeld aan de prijs, aangeduid als een ‘Winmoment’.
 2. Winnaars worden onmiddellijk op de hoogte gebracht via de Promotor, en vervolgens via e-mail gecontacteerd en geïnformeerd dat ze voorlopig (onderworpen aan de bevestigingen van geschiktheid) hebben gewonnen. Na de bevestigings-e-mail moeten de winnaars binnen 10 werkdagen na de datum van de e-mail reageren en bevestigen (1) dat ze in aanmerking komen en (2) dat ze de prijs accepteren. Als de winnaar niet te bereiken is of niet reageert op de eerste kennisgeving binnen 10 werkdagen na de kennisgevingen, kan de prijs opnieuw toegewezen worden door de Promotor.
 3. De beslissingen van de Promotor zijn in alle opzichten definitief en bindend voor alle deelnemers, en er kan niet over gecorrespondeerd worden.

7. Prijs

 1. De prijs zijn als volgt:
  1. Vijf maal één Bacardi Cocktail Workshop at Home voor zes personen
 2. Houd er rekening mee dat de prijzen geen persoonlijke uitgaven en andere incidentele kosten omvatten anders dan die specifiek zijn opgenomen.
 3. De Promotor behoudt zich het recht voor om de prijzen (of een deel daarvan) te vervangen door een prijs of prijzen van een gelijkwaardige of hogere geldwaarde als dit noodzakelijk is vanwege redenen die buiten zijn redelijke controle vallen. De prijzen (of een deel daarvan) kunnen niet vervangen worden door contant geld, en de prijzen zijn niet restitueerbaar en niet overdraagbaar, tenzij de Promotor hiermee schriftelijk akkoord gaat.
 4. De gegevens over de namen en het land van de winnaars zijn gedurende één maand na de sluitingsdatum beschikbaar door te schrijven naar de Promotor via bovenstaande contactgegevens en de naam en datum van de Promotie te vermelden, of door de link naar de website te bezoeken..
 5. Het kan van de winnaars en hun gasten gevraagd worden dat ze een bewijs van leeftijd (zowel de winnaars als hun gasten moeten 18 jaar of ouder zijn), een identiteitsbewijs en andere documentatie verstrekken die redelijkerwijs wordt vereist door de Promotor, om te bevestigen dat ze in aanmerking komen om de prijs/prijzen te ontvangen.
 6. Als de winnaar de prijs niet kan accepteren, wordt er geen compensatie verstrekt.
 7. De Promotor is niet aansprakelijk voor het niet naleven van zijn verplichtingen die zijn veroorzaakt door (maar niet beperkt tot) weersomstandigheden, brand, overstroming, staking, orkanen, arbeidsconflicten, oorlog, terroristische activiteiten, vijandelijkheden, politieke onrust, opstanden, ongeregeldheden of andere omstandigheden waarover de Promotor geen controle heeft; en
 8. Alle uitgaven die niet expliciet in deze Algemene voorwaarden uiteengezet worden, zijn de verantwoordelijkheid van de winnaar.
 9. Onvolledige, illegale, verkeerd geadresseerde of late inzendingen, of inzendingen die niet in overeenstemming zijn met deze Algemene voorwaarden, worden niet geaccepteerd. Een bewijs van inzending wordt niet geaccepteerd als bewijs van levering. De Promotor is niet verantwoordelijk voor inzendingen die om technische redenen of anderszins vertraagd, onvolledig of zoekgeraakt zijn. De deelnemer is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verstrekte contactgegevens. Persoonsgegevens moeten waarheidsgetrouw zijn.
 10. Bulkinzendingen van vak- of consumentenverenigingen of derden worden niet geaccepteerd. Onvolledige of onleesbare inzendingen, bulkinzendingen, inzendingen door of via derden of vakbonden, inzendingen door macro's of andere geautomatiseerde middelen (waaronder systemen die kunnen worden geprogrammeerd om inzendingen in te dienen) en inzendingen die niet voldoen aan de vereisten van deze Algemene voorwaarden, worden gediskwalificeerd en niet geteld. Als het duidelijk wordt dat een deelnemer een computer/computers gebruikt om deze voorwaarde te omzeilen, door bijvoorbeeld ‘scripts’ of ‘brute force’ te gebruiken, hun identiteit te vermommen door het manipuleren van IP-adressen, andere identiteiten dan hun eigen of andere geautomatiseerde middelen te gebruiken om extra inschrijvingen te genereren op een manier die niet overeenkomt met de geest van de Promotie, zal de inschrijving van die persoon gediskwalificeerd worden en een eventuele toekenning van een prijs ongeldig worden verklaard.

8. Aansprakelijkheid

 1. De Promotor aanvaardt volledige aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door zijn nalatigheid, of voor verlies veroorzaakt door een valse verklaring waarbij de verklaring op een frauduleuze manier wordt gedaan, of voor andere verliezen die niet door de wetgeving kunnen worden uitgesloten. In alle andere gevallen zijn de volgende uitsluitingen van aansprakelijkheid van toepassing. Verwijzingen naar de “Promotor” in deze paragraaf Aansprakelijkheid omvat alle gelieerde bedrijven en agenten van de Promotor, of enige andere derde die betrokken is bij de Promotie.
 2. Behoudens de beperkingen uiteengezet in paragraaf 33, zal de Promotor niet verantwoordelijk zijn voor (en zal geen aansprakelijkheid hebben in verband met) de volgende voorvallen, voor zover deze zich voordoen vanwege redenen die buiten de redelijke controle van de Promotor vallen:
  1. elk uitstel of elke annulering van de Promotie;
  2. wijzigingen in de prijzen of de manier waarop ze kunnen worden gebruikt;
  3. problemen met de verzending van prijzen (zoals een prijs die de beoogde ontvanger niet bereikt); en
  4. elke handeling of elk verzuim van een externe leverancier.
 3. De Promotor accepteert geen verantwoordelijkheid voor netwerk-, computer-, hardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook, die van invloed kunnen zijn op het verzenden, ontvangen of verwerken van de inzending of voor verloren, beschadigde, vertraagde of onleesbare inzendingen, waaronder het verlies van inzendingen door technische fouten of vertragingen in de overdracht.
 4. Als de Promotor redenen heeft om een inzender of derde te verdenken van valsspelen, bedrog of frauduleus of onsportief gedrag van welke aard dan ook (waaronder, maar niet beperkt tot, het manipuleren van de Promotie, de keuze van prijswinnaar(s) of een inzending), behoudt de Promotor zich het recht voor om (naar eigen goeddunken) een deelnemer, inzending of persoon te diskwalificeren die redelijkerwijs verantwoordelijk is voor, of geassocieerd is met, een dergelijke activiteit.
 5. Alle winnaars en gasten dienen in goede gezondheid te verkeren en fit te zijn om te reizen, en dienen afstand te doen van elke vordering die ze tegen de Promotor kunnen hebben voor een veiligheids- of gezondheidskwestie of -probleem dat zich tijdens de reis kan voordoen.
 6. Indien om welke reden dan ook een aspect van deze Promotie niet kan worden uitgevoerd zoals gepland, waaronder als gevolg van een computervirus, netwerkstoring, bugs, sabotage, ongeoorloofde interventie, fraude, technische storingen of enige oorzaak die buiten de controle van de Promotor valt die de administratie, beveiliging, eerlijkheid, integriteit of de juiste uitvoering van deze Promotie aantast of beïnvloedt, kan de Promotor naar eigen goeddunken en onderhevig aan eventuele schriftelijke instructies die door de toepasselijke wetgeving worden gegeven:
  • de Promotie annuleren, beëindigen, aanpassen of opschorten, of
  • alle betrokken inzendingen ongeldig verklaren; of
  • iedereen die met de inzendingsprocedure knoeit, diskwalificeren.
 7. Als er een handeling, nalatigheid, gebeurtenis of omstandigheid plaatsvindt die buiten de redelijke controle van de Promotor valt en waardoor de Promotor deze Algemene voorwaarden niet kan naleven, is de Promotor niet aansprakelijk voor het niet uitvoeren van of een vertraging in de uitvoering van zijn verplichting.

9. Persoonsgegevens

 1. De Promotor zal de persoonsgegevens van elke winnaar en elke deelnemer gebruiken om de administratie van deze Promotie uit te voeren. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van de Promotor op https://www.dirckiii.nl/faqs/algemeen/. Houd er rekening mee dat de gegevens van de deelnemer kunnen worden overgedragen, verwerkt en/of opgeslagen buiten de Europese Economische https://www.dirckiii.nl/faqs/algemeen/Ruimte. Deelnemers hebben recht op de bescherming van persoonsgegevens die betrekking op hen hebben.
 2. De Promotor neemt passende technische en organisatorische maatregelen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens en tegen onopzettelijk verlies of vernietiging van, of schade aan, persoonsgegevens.

10. Intellectueel eigendom van de Promotor

 1. Alle intellectuele eigendoms- en databaserechten, in de promotionele halsband, de promotiepagina, de webpagina https://www.dirckiii.nl/bacardi-winactie en onze materialen die daarop gepubliceerd zijn, waaronder, zonder beperking, handelsmerken, ontwerpen, logo's, tekst, afbeeldingen, audio- en videomaterialen, look-and-feel en software (met inbegrip van de code, interface en websitestructuur) (“Materialen”) zijn eigendom van de Promotor (of zijn dochterondernemingen, filialen, agenten of partners).
 2. De Materialen worden beschermd door intellectuele eigendomswetten en -verdragen over de hele wereld.
 3. Al deze rechten zijn voorbehouden en het is ten strengste verboden om auteursrechten of andere eigendomsverklaringen te verwijderen van de Materialen.
 4. Het Nederlands recht is van toepassing
 5. Deze Promotie, en elk geschil dat, of elke vordering die, hieruit voortvloeit of hiermee verband houdt (waaronder de prijzen), wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, en deelnemers komen onherroepelijk overeen dat de rechtbanken van Nederland exclusieve rechtsbevoegdheid hebben om een dergelijk geschil of een dergelijke vordering af te handelen.
 6. Deze Promotie is in overeenstemming met, en de Promotor handelt conform de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

11. Het Nederlands recht is van toepassing

 1. Deze Promotie, en elk geschil dat, of elke vordering die, hieruit voortvloeit of hiermee verband houdt (waaronder de prijzen), wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, en deelnemers komen onherroepelijk overeen dat de rechtbanken van Nederland exclusieve rechtsbevoegdheid hebben om een dergelijk geschil of een dergelijke vordering af te handelen.
 2. Deze Promotie is in overeenstemming met, en de Promotor handelt conform de Gedragscode Promotionele Kansspelen.